Начало

На 01.12.2017г. със Заповед  №ОА-614/01.12.2017г. на Кмета на община Ботевград се откри Център за подкрепа за личностно развитие-Ботевград. Предметът на дейност е само ресурсно подпомагане, като допълнителна подкрепа. ЦПЛР-Ботевград има готовност да осигури ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора и учител на деца/ученици с нарушено зрение в детските градини и училища, които нямат изградени екипи за подкрепа на личностното развитие и не могат самостоятелно да осигурят допълнителна подкрепа за тези деца и ученици със СОП.

В тази връзка, директорите на детските градини и училища на територията на Община Ботевград  е необходимо да попълнят заявка за осигуряване на такива специалисти по образец и да ни я изпратят на ел.поща: cplr_botevgrad@abv.bg

Бланка за подаване на ИНФОРМАЦИЯ за специалистите в ЕПЛР в детската градина/училището

Информацията изпращайте на e-mail: cplr_botevgrad@abv.bg

Прочети повече

Нашата Работа