Документи

Нормативни Документи

Образци на документи

ДОКУМЕНТИ ДО РЦПППО – СОФИЯ ОБЛАСТ

ОДОБРЕНИЕ на оценката на ЕПЛР

(екип за подкрепа на личностно развитие oт детската градина/училището)

След оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности, ЕПЛР предлага на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/ да одобри или неодобри извършената оценка, чрез заявление (Образец № 1) от директора на училището или детската градина;

ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ/И за оценка и формиране на ЕПЛР

В случай, че детската градина или училището не може да осигури някой от специалистите за извършване на оценката, директорът на детската градина или училището изпращат заявление (Образец № 2) за осигуряването им от РЦПППО, Държавен логопедичен център /ДЛЦ/, център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ и др.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЪЛЕН ЕКИП за оценка и одобрение от РЦПППО

В случай, че директорът на детската градина или училището не може да формира екипза оценка на индивидуалните потребности, в изпълнение на разпоредбите на чл. 190 ал. 3 т. 2 от ЗПУО, директорът на детската градина или училището изпраща заявление (Образец №3)до директора на РЦПППО.

НЕСЪГЛАСИЕ с препоръка и ПОВТОРНА оценка

При несъгласие на родител/представителя на детето/ с оценката на ЕПЛР в училището или детската градина, той може да подаде заявление (Образец №4) до директора на РЦПППО за повторна оценка на образователните потребности на детето или ученика. В този случай директорът на РПППО организира извършване на повторна оценка.

 НАСОЧВАНЕ към Специални училища

Регионалният екип за подкрепа на личностното развитие приема от родителя/лицето,което полага грижи за детето, или от директора на детската градина или училището заявление за насочване на детето/ученика със специални образователни потребности в

– специални училища за ученици със сензорни увреждания (Образец №5)

OТЛАГАНЕ от 1 клас

РЕПЛР на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас за една учебна година деца със специални образователни потребности, след постъпило заявление (Образец №6) от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за него.

Документи на ЦПЛР-Ботевград

Поздрави,
Каролина Маринова
Директор на ЦПЛР – Ботевград
Тел: 0885 12 01 29
Email: administracia@cplr-botevgrad.com